Χοιροτροφείο με ιδιαίτερα ποιοτική κατασκευή σκελετού και πάνελς πολυουρεθάνης με πλαστικό Zootec της Elcom ειδικά για τα οξέα

Στατική μελέτη-Κατασκευή ανωδομής