Μεταλλικός σκελετός με λαμαρίνα με επικολλημένη μόνωση τύπου Astrofoil για λόγους κόστους

Στατική μελέτη-Κατασκευή ανωδομής