Πλαγιάλυψη υπάρχοντος κτιρίου με ειδικές "κασσέτες" εισαγωγής