Εργασιακές ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και μεταλλικά ή σύμμεικτα κτίρια


 

Τα μεταλλικά και σύμμεικτα κτίρια έχουν πολύ χαμηλότερες απαιτητές εισφορές από το ΙΚΑ. Ωστόσο πολλές φορές αυτές είναι μεγαλύτερες από τις τελικά πραγματοποιηθείσες στο έργο