Αποθηκευτικός χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος υψηλότατης ποιότητας κατασκευής κατά τα επαυξημένα πρότυπα απαίτησης της εταιρίας ΙΟΝ

 

Υπεργολαβία ανωδομής και θεμελίωσης κτιρίου


Ανάδοχος έργου:
Μπαλλιάν Τεχνική Α.Ε.
Ευαγγελιστρίας 104-Καλλιθέα-Αθήνα