Αποθήκη τροφίμων με άνοιγμα 20 μ. πλάτους από ειδικής κατασκευής ζευκτό από γαλβανισμένες λεπτότοιχες διατομές

 

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή