Αποθήκη ειδών ξηράς δόμησης μικρού μεγέθους με λαμαρίνα στις πλαγιοεπικαλύψεις

 

Στατική μελέτη-Κατασκευή