Η νοοτροπία μιας τεχνικής εταιρείας αντικατοπτρίζεται στις λεπτομέρειες